Acetaminofen dla gorączki u pacjentów z krytyczną chorobą, u których podejrzewa się zakażenie ad 6

Występowała heterogeniczność odpowiedzi, z acetaminofenem związanym z krótszą medianą długością pobytu na OIT niż w grupie placebo wśród osób, które przeżyły (3,5 dnia [przedział międzykwartylowy, 1,9 do 6,9] w porównaniu z 4,3 dnia [przedział międzykwartylowy, 2,1 do 8,9], P = 0,01) i z dłuższą medianą czasu przebywania na OIT wśród osób, które nie przeżyły (10,4 dnia [przedział międzykwartylowy, 4,1 do 16,9] w porównaniu z 4,0 dniami [przedział międzykwartylowy, 1,7 do 9,4], P <0,001) (P <0,001 dla interakcji) (Tabela 3). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami badanymi w odniesieniu do innych drugorzędnych zmiennych wynikowych (tabela 2). Nie stwierdzono istotnej niejednorodności wpływu badanego leku na dni wolne od OIT w dowolnej z wcześniej określonych podgrupach (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Dysfunkcja wątroby doprowadziła do przerwania badania leku u 28 z 347 pacjentów (8,1%) przypisanych do acetaminofenu i 34 z 344 pacjentów (9,9%) przypisanych do grupy placebo (iloraz szans, 0,89, 95% CI, 0,69 do 1,16; 0,40). Wystąpiło ciężkie zdarzenie niepożądane o znacznie podwyższonej temperaturze ciała związane ze śmiercią u pacjenta przypisanego do grupy placebo (patrz Dodatek dodatkowy).
Dyskusja
W tym dwufunkcyjnym, zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, zaobserwowaliśmy, że wczesne podanie acetaminofenu w celu leczenia gorączki u dorosłych pacjentów OIT z prawdopodobną infekcją nie spowodowało ani więcej dni wolnych od OIT, ani mniej dni wolnych od OIOM niż te obserwowane przy podawaniu placebo. Chociaż paracetamol wiązał się z krótszym pobytem na OIT niż z placebo wśród osób, które przeżyły i dłuższym pobytem wśród osób, które nie przeżyły, nie było znaczącej różnicy między grupą acetaminofenu a grupą placebo w odniesieniu do śmiertelności 28 dni, 90-dniowej śmiertelności lub czasu przeżycia dzień 90. Pacjenci, którzy otrzymywali dożylnie paracetamol mieli niższą temperaturę ciała niż ci, którzy otrzymywali placebo i nie mieli znacznie więcej zdarzeń niepożądanych.
Brak danych z wcześniejszych nielepionych, randomizowanych, kontrolowanych badań w celu oceny stosowania dożylnego paracetamolu w leczeniu gorączki u pacjentów OIOM z podejrzeniem zakażenia. Wielkość obniżki temperatury obserwowanej w naszym badaniu jest zgodna z obserwowaną w badaniach z udziałem pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym21 i osób dorosłych krytycznie chorych z gorączką i zespołem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.22
Nasza obserwacja, że OIOM i długość pobytu w szpitalu były dłuższe w przypadku acetaminofenu niż placebo wśród pacjentów zmarłych, jest zgodna z odkryciem badania, w którym fizyczne ochłodzenie do normotermii opóźniało śmierć u wentylowanych mechanicznie pacjentów z wstrząsem septycznym.4 Obserwacje te są również zgodne z niedawnym retrospektywnym badaniem kohortowym, w którym analiza proporcjonalnych hazardów Coxa wykazała, że pacjenci z OIOM, którzy otrzymywali acetaminofen, mieli znacznie dłuższy czas życia niż ci, którzy tego nie robili23.
Staraliśmy się zminimalizować odchylenia w stwierdzeniach poprzez scentralizowaną randomizację, ukrywanie przydziału do grup badanych i maskowanie badanych leków. Zastosowaliśmy pierwotny wynik, który nie podlega uprzedzeniom obserwatorów. Aby jeszcze bardziej zminimalizować obciążenie, opublikowaliśmy plan analizy statystycznej15 i przeprowadziliśmy wszystkie analizy, w tym analizy post hoc, przed zdemaskowaniem przydziału grupy badawczej
[hasła pokrewne: magserv, runotex, equadent ]

Powiązane tematy z artykułem: equadent magserv runotex