Wariant ASGR1 związany ze zmniejszonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ad 5

Panel F pokazuje analizę Western blot komórek HeLa, które przejściowo nadekspresją cDNA ASGR1 typu dzikiego lub zmutowanego cDNA ASGR1 bez fragmentu 22 pz pod koniec eksonu 4 (22bpdel). Na ostatnim pasie komórki HeLa transfekowane cDNA o masie 22 bp traktowano inhibitorem proteosomu MG-132 przez 4,5 godziny. Zastosowane przeciwciało ASGR1 rozpoznaje aminokwasy do 41 białka ASGR1. Blot w środkowym panelu miał dłuższy czas ekspozycji, aby wykryć skrócone białko ASGR1 po traktowaniu MG-132 niż te w górnych i dolnych panelach. Zbadaliśmy wpływ del12 na składanie eksonów 4 i 5 ASGR1 na testy PCR (Figura 1A) i obserwowaliśmy dwa produkty PCR generowane z informacyjnego RNA (mRNA) w próbkach krwi pobranych od nosicieli del12, podczas gdy wykryto tylko większy produkt w noncarriers (rysunek 1B). Sekwencja mniejszego produktu miała delecję 22 bp na końcu eksonu 4 (Figura 1C), co było prawdopodobnie wynikiem miejsca składania pseudo dawcy w eksonie 4 (Figura 1D). Bezpośrednie cyfrowe zliczanie odczytów sekwencyjnych dostarczyło przybliżone oszacowanie frakcji transkryptów mRNA ASGR1 w komórkach krwi 13 nośników del12, które zostały nieprawidłowo splicowane. Ta analiza wykazała, że warianty transkryptów mRNA stanowiły około jedną trzecią transkryptów ASGR1 (Figura 1E), frakcję znacznie różniącą się od tej u zwierząt bez nośności (P = 1,8 x 10-6 w teście Wilcoxona-Manna-Whitneya). Oczekuje się, że delecja 22 bp spowoduje mutację przesunięcia ramki odczytu w ASGR1 i tym samym wprowadzi przedwczesny kodon stopu w aminokwasie 89 w pełnej długości białku o długości 291 aminokwasów (Fig.
Proces zwany rozpadem z udziałem nonsensów jest odpowiedzialny za eliminację nieprawidłowych transkryptów mRNA za pomocą przedwczesnych kodonów stop, takich jak ten wygenerowany przez del12.21 Jednakże, ponieważ jedna trzecia transkryptów ASGR1 u heterozygotycznych nosicieli miała delecję ramki odczytu o wielkości 22 par zasad, te transkrypty nie zostały w pełni wyeliminowane przez ten proces. W przypadku translacji, przewiduje się, że transkrypt ASGR1 będzie wytwarzał skrócone białko (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Aby określić, czy takie skrócone białko jest wytwarzane w komórkach, przejściowo nadeksprymowano komplementarny DNA ASGR1 niosący delecję 22 bp i dzikiego typu ASGR1 w komórkach HeLa. Stosując analizę Western-blot, wykryto jedynie białko ASGR1 typu dzikiego (Figura 1F), chociaż oba typy transkryptu mRNA były silnie eksprymowane (dane nie pokazane). Jednakże, gdy transfekowane komórki były traktowane inhibitorem proteasomu, który blokuje degradację skróconych i nieprawidłowo sfałdowanych białek, 22, 23 wykryliśmy skrócone białko (Figura 1F i Fig. To odkrycie wykazało, że skrócone białko ASGR1 zostało zsyntetyzowane, a następnie zdegradowane.
Fosfataza alkaliczna, witamina B12 i del12
ASGR1 jest główną podjednostką wątrobowego receptora asialoglikoproteinowego (ASGPR), o którym wiadomo, że rozpoznaje i pośredniczy w endocytozie i degradacji różnych desialylowanych glikoprotein. [24] Zastanawialiśmy się, czy poziomy sialilowanych glikoprotein w surowicy zostały zmienione w nosicielach del12, więc badali związek del12 z poziomami w surowicy różnych substancji, które są rutynowo mierzone w szpitalach i laboratoriach klinicznych w Islandii
[patrz też: runotex, fervex skład, tygodnik paluki ]

Powiązane tematy z artykułem: fervex skład runotex tygodnik paluki