Kontrola glikemii i powikłania naczyniowe u weteranów z cukrzycą typu 2 ad

Kryteria wykluczenia obejmowały poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 7,5%, wystąpienie zdarzenia sercowo-naczyniowego podczas poprzednich 6 miesięcy, zaawansowaną zastoinową niewydolność serca, ciężką dusznicę bolesną, oczekiwaną długość życia krótszą niż 7 lat, wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) większa niż 40, poziom kreatyniny w surowicy większy niż 1,6 mg na decylitr (141 .mol na litr) i poziom aminotransferazy alaninowej ponad trzykrotnie wyższy od górnej granicy normalnego zakresu.11 Badanie było sponsorowane przez program studiów Veterans Affairs Cooperative Studies. Leki i pomoc finansowa zostały dostarczone przez Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Roche, Kos Pharmaceuticals i Amylin. Firmy te nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu badania, w gromadzeniu lub analizie danych ani w przygotowywaniu manuskryptu. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz analizę.
Protokoły i formularze zgody zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym z 20 uczestniczących obiektów. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie byli świadomi zadań z grup badawczych, monitorował bezpieczeństwo i skuteczność.
Protokół leczenia
Pacjenci byli losowo przydzielani przy użyciu projektu z blokiem permutycznym, z blokiem wielkości sześciu i stratyfikowanym według miejsca badania, z wcześniejszym wystąpieniem incydentu makronaczyniowego i aktualnym stosowaniem insuliny. Kody randomizacji zostały wygenerowane przez biostatystykę badania w Centrum Koordynacyjnym Programu Hines Cooperative Studies. Miejsca badania nie miały dostępu do kodów. W obu grupach badanych pacjenci z BMI 27 lub więcej rozpoczęli leczenie dwoma doustnymi lekami, metforminą i rozyglitazonem; osoby z BMI poniżej 27 rozpoczęto od glimepirydu z rozyglitazonem. Pacjentów w grupie intensywnej terapii rozpoczęto od podawania maksymalnych dawek, a ci w grupie standardowej terapii rozpoczęli połowę maksymalnych dawek. Przed każdą zmianą leków doustnych dodawano insulinę pacjentom z grupy intensywnej terapii, którzy nie osiągnęli poziomu hemoglobiny glikowanej mniejszej niż 6%, a dla osób z grupy standardowej terapii na poziomie poniżej 9%. Kolejne zmiany w lekach zostały określone zgodnie z wytycznymi protokołu i lokalną oceną. Wytyczne pozwoliły na użycie dowolnego zatwierdzonego leku według uznania badacza. Celem poziomów hemoglobiny glikowanej było bezwzględne zmniejszenie o 1,5 punktu procentowego w grupie intensywnej terapii, w porównaniu z grupą stosującą standardową terapię.
Inne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego traktowano identycznie w dwóch badanych grupach. W przypadku wszystkich pacjentów udzielono wytycznych dotyczących leczenia (w oparciu o zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które zostały zaktualizowane w razie potrzeby) w zakresie kontroli ciśnienia krwi i lipidów, a także diety, ćwiczeń i edukacji diabetologicznej. Wszyscy pacjenci otrzymywali aspirynę i inhibitor reduktazy koenzymu A hydroksymetyloglutarylu (statyny), chyba że jest przeciwwskazany.
Wyniki pierwotne i wtórne
Pierwszorzędnym rezultatem był czas do wystąpienia jednego z wielu zdarzeń sercowo-naczyniowych, orzekanych przez komitet końcowy, który nie był świadomy przypisań do grup badawczych.
[patrz też: magserv, tygodnik paluki, apap przeziębienie hot ]

Powiązane tematy z artykułem: apap przeziębienie hot magserv tygodnik paluki