Acetaminofen dla gorączki u pacjentów z krytyczną chorobą, u których podejrzewa się zakażenie czesc 4

OIT i długość pobytu w szpitalu zostały porównane w ogólnych grupach i, jak określono, osobno wśród osób pozostałych przy życiu i osób, które nie przeżyły choroby. W przypadku wcześniej zdefiniowanych podgrup wykonaliśmy analizę proporcjonalnych kursów z liczbą dni wolnych od ICU sklasyfikowanych jako 0 do 7 dni, 8 do 14 dni, 15 do 21 dni lub od 22 do 27 dni. Ułatwiło to formalny test na heterogeniczność podgrupy z terminem interakcji. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania statystycznego SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, z wyjątkiem przypadku pierwotnego wyniku, dla którego przyjęto wartość P wynoszącą 0,0379 lub mniej 19.
Wyniki badania zostały wstępnie przeanalizowane przez komitet zarządzający, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Przeprowadzono analizy post hoc w celu dalszej oceny wpływu badanych leków na temperaturę i zastosowanie współdziałań, które mogły mieć wpływ na temperaturę ciała, zanim grupy badane zostały zdemaskowane. Dodatkowe szczegóły analiz statystycznych i analiz post hoc są dostępne w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe, losowanie i follow-up.ICU oznacza oddział intensywnej terapii i niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ.
Od lutego 2013 r. Do lipca 2014 r. Zgłosiło się 700 pacjentów na 23 dorosłych oddziałach chirurgii medycznej w Australii i Nowej Zelandii, z 352 pacjentami otrzymującymi acetaminofen i 348 pacjentów otrzymujących placebo (ryc. 1). Dziesięciu uczestników wycofało zgodę, co dało populację, która miała zamiar leczyć 690, z których 346 zostało przydzielonych do otrzymywania acetaminofenu, a 344 zostało przydzielonych do otrzymania placebo. Dane dotyczące pierwotnego wyniku były dostępne dla całej populacji, która miała zamiar leczyć.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Badane grupy miały podobne cechy wyjściowe (tabela i tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Najczęstszymi miejscami infekcji były płuca i brzuch. Czynnik sprawczy zidentyfikowano u 217 z 347 pacjentów (62,5%) przypisanych do acetaminofenu iu 214 z 344 pacjentów (62,2%) przypisanych do placebo (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Mediana liczby dawek badanego leku wynosiła 8 (zakres międzykwartylny, 5 do 14) w grupie acetaminofenu i 9 (zakres międzykwartylu, 6 do 15) w grupie placebo (różnica bezwzględna, -1 dawka, 95% przedział ufności [CI ], -2 do 0, P = 0.15) (rys. S2A w dodatkowym dodatku). Badany lek podawano zgodnie z protokołem 281 z 347 pacjentów (81,0%) przypisanych do acetaminofenu i 289 z 344 pacjentów (84,0%) przypisanych do grupy placebo. Wszystkie odchylenia od protokołu są wymienione w Tabeli S6 w Dodatku Uzupełniającym. Najczęstsze przyczyny zaprzestania stosowania badanego leku zostały usunięte z OIOM i ustąpienia gorączki (tabela S7 w Dodatku uzupełniającym).
Acetaminofen w postaci otwartej podawano na OIOM u 104 z 347 pacjentów (30,0%) przypisanych do acetaminofenu iu 101 z 344 pacjentów (29,4%) przypisanych do grupy placebo (iloraz szans, 1,01; 95% CI, 0,86 do 1,19; P = 0,86) i był stosowany głównie w późniejszych fazach leczenia OIOM (ryc
[patrz też: saldiam, klimek i kluś, hemorol czopki ]

Powiązane tematy z artykułem: hemorol czopki klimek i kluś saldiam